کد International Protection با به طور مخفف IP یا درجه حفاظت ،که گاهی اوقات نیز محافظت در برابر نفوذ گفته می شود و شامل حروف IP و دو رقم پس از آن است. تعریف حفاظت در استاندارد بین المللی IEC طبقه بندی درجه حفاظت در برابر نفوذ اجسام خارجی از جمله دست ها و انگشتان و ناخن ، گرد و غبار ،تماس تصادفی و آب تعریف شده است. هدف این استاندارد ارائه اطلاعات بیشتر به مصرف کنندگان است مانند ضد آب بودن یک دستگاه
اعداد بعد از IP نشان دهنده ی میزان حفاظت در برابر نفوذ را نشان می دهد. در جداول زیر عداد بعد از IP توضیح داده شده است.
به عنوان مثال عبارت IP22 بر روی یک پریز برق به معنای محافظت در برابر ورود اشیا و انگشتان و همچنین چکیدن آب به صورت عمود یا نزدیک به عمود است
نحوه خواندن درجه حفاظت IP
IPxy
اولین عدد بعد از IP
اولین عدد (x) نشان دهنده ی سطح حفاظت محفظه دستگاه در برابر اجسام خارجی را بیان می کند

اولین عدد توضیحات
0 محافظت نشده
1 محافظت در برابر تماس تصادفی با قسمتی از بدن مانند پشت دست
2 محافظت در برابر اشیا و انگشتان با قطر بیشتر از 12.5 میلی متر
3 محافظت در برابر ابزار با قطر بیشتر از 2.5 میلی متر
4 محافظت در برابر ابزار و سیم با قطر بیشتر از 1 میلی متر
5 محافظت در برابر گرد و غبار
6 ضد گرد و غبار


دومین عدد بعد از IP
دومین عدد (y) بیانگر حفاظت دستگاه از تجهیزات درون محفظه در برابر نفوذ رطوبت به صورت اشکال مختلف است مانند قطره ،اسپری ، غوطه وری

دومین عدد توضیحات
0 محافظت نشده
1 محافظت در برابر چکیدن عمودی آب
2 محافظت در برابر چکیدن آب زمانی که دستگاه نسبت به حالت عادی 15 درجه زاویه بگیرد
3 حفاظت در برابر آب به صورت اسپری تا زاویه ی 60 درجه از حالت عمود
4 محافظت در برابر پاشیدن آب از جهات مختلف بیشتر از باران
5 محافظت در برابر جت واش
6 محافظت در برابر فشار آب شدید
7 محافظت در برابر غوطه وری تا عمق 1 متر و تا 30 دقیقه زیر آب
8 محافظت در برابر غوطه وری بیشتر از 1 متر